"Västa Berget"

Karl-Erik Fredriksson åkte en dag under sommaren 2006 till den plats som kallas "Västa Berget" och som var den plats dit Anders Gidlöf och Erika Kristina Vikander flyttade sedan de gift sig 1878 och där också många av barnen föddes.
Västa Berget är utmärkt som nr 2 på kartan över Gideåberg.

Torpet Västa Berget hade avstyckats från den fastighet som ägdes av Erikas far, Esbjörn Wikander.
Se bilderpå fastigheten samt dess placering vid nr 3 på kartan.Köpekontrakt


Jag Esbjörn Wikander, i Edsele och Gideåberg upplåter och försäljer härmed till A Gidlöf och hans hustru Erika Kristina Wikander härstädes, en på everderliga tider afvsöndrat torplägenhet från mitt egande hemman N:o 1 om 3 seland i Gideåberg mot en öfverenskommen köpeskilling af Tvåhundrafemtio (250) kronor jemte öfvrigt vid köpet fästade villkor och bestämmelser.

N:o 1.

Torpet som är beläget på hemmanets odlingsskifte, har följande gränser; i norr mot den så kallade kafvelbrobäcken, den norra gränsen sträcker sig från vestra linan till en längd af tjugusju meter österut, ifrån sistnämnda gräns i rak sträcka, till den punkt som bildas der Gideåbergs byväg går öfver den på torpets befintliga bäcken och fortsätter östre gränsen söderut efter omnämnda väg till den bro der vägen till hemmanets gård skiljer sig från Gideåbergs byväg, södra gränsen bestämmes genom den linan som är oppdragen vinkelrätt ifrån sistnämnda punkt, till en längd av Etthundratrettiosex meter vesterut och derifrån vinkelrätt norrut till hemmanets vestra lina och sedan går torpets vestra gräns efter sistnämnda lina till förr bemälda kafvelbrobäcken.

N:o 2.

Till slott medföjer torpet den starrodling som tillhör översta ladänget i småmyrarna jemte hemmanets mindre fäbovall med åtföljande fäborättigheter.

N:o 3.

Till husbygge, vedbrand och annat nödigt husbehofsvirke får tagas af hemmanets skog söder om Gideån.

N:o 4.

I afgäld till stamhemmanet erlägges årligen sex kronor

N:o 5.

Och förbinder jag mig att tillhandahålla erforderliga handlingar för lagfartens erfående.
Häraf äro tvenne likalydande exemplar upprättade och i vittnens närvaro vexlade och förklarar oss å ömse sidor nöjda.

Edsele och Gideåberg den 9 februari 1888


Köpare                   Säljare
Anders Gidlöf        Esbjörn Wikander

Egenhändiga namnunderteckningar bevittnas af på en gång närvarande vittnen:

H Henriksson        Marta Svensdotter

Med handen på papperet
Förstående köpesumma är genom inteckning till fullo betald qvitteras:

Gideåberg den 30 april 1888
Esbjörn Wikander


Bilden visar berget bakom vilket Anders torp låg.
Egentligen är det bara en liten "stenknös".


Det finns idag inga byggnader kvar och det har tyvärr inte heller hittats några kort av torpet.
Men Karl-Erik försökte se om han kunde hitta några lämningar efter Anders Gidlöfs familj, men beskriver det som att det var som att söka efter en nål i en höstack. Skogen hade nu tagit övertaget och det öppna landskap som han mindes från sina tidigare besök såg nu helt annorlunda ut.
Karl-Erik tog i alla fall dessa underbara foton, som ger oss en bild av den plats där Anders och Erika bodde under sina första 10 år tillsammans och där familjen snabbt växte.


Tänkbar plats för Anders Gidlöfs stuga Västa Berget


Någonstans i närheten av den här höjden är det tänkbart att Anders Gidlöf hade sin hus, men det är inte säkert.Annan tänkbar plats för Anders stuga


Karl-Erik tog även denna bild som visar en glänta i den tidigare kohagen "Västa berget" och där det kan tänkas att Anders hus låg.
Det har berättats att det här ska vara platsen som Anders Gidlöfs dotterson Åke Molander ska ha kallat för "morfars backen".

Resterna av slussrännan från den tidigare sågen vid Gideån.

Bilden visar resterna av slussrännan från den tidigare sågen vid Gideån som var belägen alldeles intill Anders Gidlöfs torp. Det var i närheten av denna såg som Anders hamnade i ån vid flottningen 1905 och som sannolikt var orsak till hans tidiga död.

Platsen där Bernhard Molander hus stod.

Bilden visar en del av det öppna landskapet "Västa Berget" som är kvar. Bilden är tagen från den plats där Bernhard Molanders hus stod.
Karl-Erik berättade att det verkade som björn och älg nu strövade omkring i gräset utan att bli störda av någon mänsklig varelse. Vidare berättade han att trots den torra sommaren rann det vatten i en liten bäck från kallkällan där de under många år tog sitt dricksvatten.


Resterna av bakugnen från bagarstugan som Bernhard Molander byggt.


Bilden visar resterna av bakugnen från Bernhard Molanders bagarstuga som brann ner en natt för snart 50 år sedan.
Återigen ett stort tack till Karl-Erik Fredriksson
som haft den otroliga vänligheten att utforska denna plats samt för att han har tagit dessa underbara foton.

Hälsningar Tina<<Tillbaka