Helga Gidlöf

Far: Anders Andersson Gidlöf (1854 - 1905)
Mor: Erika Kristina Vikander (1860 - 1943)
 
Född: 1896-02-10 Edsele (Västernorrlands län, Ångermanland)
Döpt: 1898-09-17 Edsele (Västernorrlands län, Ångermanland)
Bosatt: 1910-12-30 Kiruna (Norrbottenslän, Lappland))
Bosatt: Långsele (Västernorrlands län, Ångermanland)
Emigrerade: 1923-07-07 Boston (Massachusetts, USA)
Bosatt: 1923 Portland (Maine, USA)
Bosatt: 1925-11 Fort William (Ontario, Canada)
Död: 1962-01-22 Fort William (Ontario, Canada)
Begravd: 1962-01-24 Mountainview Cemetery, Fort William (Ontario, Canada)   Se grav »


Familj med Felix Strömberg (1884 - 1968)

Vigsel: 1927


Noteringar:
Helga som var tvilling, föddes den 10 februari 1896 i Salsjön, Edsele, såsom dotter till Anders Andersson Gidlöf och Erika Kristina Vikander.
Helgas föräldrar var Baptister och därför döptes inte Helga som nyfödd. Det finns en notering om att Anders och Erika, lät döpa Helga och syskonen Johan Albert, Bror Otto, Hulda och Ada, den 17 september 1898.

Familjen var boende i Salsjön fram tills 1905 då de flyttade till Gideåberg där familjen varit boende innan Helga föddes. De flyttade till faderns föräldrahem. Anders bror Erik var skriven som Hemmansägare på stället och bodde sannolikt i huvudbyggnaden. Erika och Anders bör ha bott med sin familj i en liten närbelägen stuga. Denna stuga finns bevarad än i dag. (2006)
Den 20 maj 1905 avled fadern.
Helga och hennes tvillingsyster Hulda skrevs in i Åhs skola 1905, som målsman för flickorna stod "Enkan efter Anders Gidlöf". Flickorna gick i skolan fram tills 1909.
Den 30 december 1910 flyttade Helga tillsammans med modern och syskonen Emma Alida och Jonas Algot till Kiruna.

Helga utvandrade då hon var 27 år från Långsele till Boston, Massachusetts i Amerika. Hon utreste från Göteborg den 7 juli 1923 ombord på skeppet SS Rollo med destination Hull i England. Vidare gick resan via Liverpool, där hon den 12 juli 1923 gick ombord på SS Scythia som anlände i Boston 8 dagar senare.
Det framgår av emigranthandlingarna att hon uppgivit att hon var hushållerska, att hon reste ensam och att hennes närmsta släkting i Sverige var modern Erika K Gidlöf på "Skanegatan, Sweden".
I handlingarna står också att Helga hade ljusbrunt hår, blå ögon samt att hon var "5-3½ inches" lång, vilket motsvarar ungefär 161 cm. (foot=12 inches=30,48 cm och inch = 2,54 cm)
Vidare uppgav Helga att hon hade för avsikt att resa till sin svåger William V Gleason, 64 Kellogg Street, Portland i Maine. William hade också betalt hennes biljett. Helga emigrerar således till sin tvillingsyster Hulda och dennas familj i Portland, Maine. Helga hade kommit till Amerika för att gifta sig med sin fästman, så kort tid efter sin ankomst i Amerika reser hon till honom, men hon återkommer snart till sin syster.
Det finns två olika versioner av vad som ska ha hänt vid mötet med fästmannen. Den ena talar för att fästmannen talat om för Helga att han ej längre var intresserad av giftermål, eventuellt ska han ha talat om detta för Helga redan innan hon lämnade Sverige, men hon åkte ändå. Den andra versionen är att Helga sökt upp sin fästman men tyckt att han var så förändrad att hon kände att hon inte längre kunde gifta sig med honom. Oavsett vad som hände så tog detta hårt på Helga och hon blev deprimerad och var ofta väldigt ledsen.

I november 1925 flyttade Helga till Canada där hon bosatte sig i närheten av sin äldre syster Brita Kristina i Fort William.
1927 gifte hon sig med änklingen Felix Strömberg och flyttade in i hans hem på 417 Southern Avenue i Fort William. Paret var bosatta där under de 35 år som de fick tillsammans.
Helga dog på Ontario Hospital måndagen den 22 januari 1962, efter en längre tids sjukdom.
Begravningen hölls på onsdagen den 24 januari kl 15.00 i Zion Lutheran Church i Fort William. Felix dog 6 år senare och makarna ligger begravda på Mountainview Cemetery, även Felix första hustru är gravsatt i samma grav.  Se grav »

* I gamla handlingar uppges Helgas namn som ogift vara Gedlof

Notes:
Helga who was a twin, was born 10 February 1896 in Salsjön, Edsele, as a daughter to Anders Andersson Gidlöf and Erika Kristina Vikander.

Helga's parents were Baptists and therefore Helga was never baptized as a newborn. There is a note saying that Erika and Anders, let Helga, along with her siblings, Johan Albert, Bror Otto, Hulda and Ada get baptized September 17, 1898.

The family lived in Salsjön until 1905 when they moved to Gideåberg where the family had lived before Helga was born. The family moved to Anders parental home. Anders brother Erik was written as the homestead owner and did most certain lived in the main house. Anders and Erika and their family must have lived in the cottage beside the main house. This cottage is preserved. (2006)
In May 20, 1905, Helga's father died.
Helga and her twin sister Hulda entered the school in Åhs in 1905, "the widow after Anders Gidlöf" was written as their guardian. The girls attended school until 1909.
In December 30, 1910 Helga moved to Kiruna along with her mother and her siblings Emma Alida and Jonas Algot.

Helga emigrated at age 27 from Långsele to Boston, Massachusetts in Amerika. She went from Gothenburg July 7, 1923 aboard the SS Rollo to Hull in England. In Liverpool, she went aboard the SS Scythia July 12, 1923 and arrived in Boston 8 days later.
In her emigration papers, she had told that she was a domestic help, that she traveled alone and that her nearest relative in Sweden were her mother Erika K Gidlöf on "Skanegatan, Sweden". According to the papers Helga had lightbrown hair, blue eyes and was 5-3½ inches long.
Helga's destination was to her b-i-l William V Gleason, 64 Kellogg Street, Portland i Maine. William had also paid her fare. Accordingly Helga emigrated to her twinsister Hulda and her family in Portland, Maine. Helga had come to America to marry her fiancé, so shortly after her arrival in America she went to him, but she soon returned to her sister.
There are two different versions of what happend when she met her fiancé, one says that her fiancé had told Helga that he no longer was interested in marriage, he might even have told her that before she left Sweden, but she went anyway. According to the other version, Helga met her fiancé but she thought he had changed so much that she felt she no longer could marry him. Regardless to what actually happend, It struck hard on Helga and she became depressed and she was often very sad and cried.

In November 1925 Helga moved to Canada, where she settled near her older sister Brita Kristina in Fort William.
In 1927 she married the widower Felix Strömberg and moved to his home at 417 Southern Avenue in Fort William. They were living in the same house during the 35 years they had together.
Helga died in The Ontario Hospital Monday, January 22, 1962 after a long illness.
The funeral was held Wednesday, January 22 at 3:00 p.m. at Zion Lutheran Church In Fort William. Felix died 6 years later and they are buried together in Mountainview Cemetery, also Felix's first wife is buried in the same grave.   See grave »

*In old records, Helga's maidenname are mentioned as Gedlof

Familje foto        Family photo
Helga och Felix
<< Startsida