A {text-decoration: none} A:hover {color: #FF0000} -->
Gustaf Arvid


THE CHAZIN STUDIO,
37A 8TH Ave. West, CALGARY, ALTA,
PHONE M. 3923.

En ung Gustaf Arvid
-A young Gustaf Arvid -


Gustaf Arvid föddes den 3 januari 1889 i Förlösa, Kalmar län, Småland såsom son till Carl Gustaf Gustafsson och Johanna Kristina Karlsdotter. Han var nummer tre i en syskonskara på åtta barn. Gustaf Arvid växte upp med sina föräldrar och syskon på torpet Mellby No: 5 i Förlösa.
Han emigrerade sedan till Amerika och enligt muntliga källor så ska han och brodern Karl Oscar givit sig i väg tillsammans.
Samma muntliga källor uppger vidare att bröderna emigrerade för att slippa göra militärtjänstgöringen.
Det har dock inte hittats några anteckningar om när eller vart de flyttade.


- Gustaf Arvid was born January 3, 1889 in Förlösa, Kalmar län, Småland as son of Carl Gustaf Gustafsson and Johanna Kristina Karlsdotter. He was born as number three of eight siblings. Gustaf Arvid grew up with his parents and siblings at Mellby number 5 in Förlösa.
He later emigrated to America and according to verbal sources, he and his brother Karl Oscar shall have left together.
Same sources state that the brothers emigrated to avoid being drafted.
Still there haven’t been found any notes about when or where they left -I SCB 1920 finns de bägge bröderna upptagna tillsammans med familjen i Förlösa, men med anteckningen "Vistas i Amerika".

- In SCB both brothers are listed in the cencus with their family in Förlösa, but with the note "are in America" -1922 överfördes de till "Obefintlighetsboken" där Amerika står angivet som det land de utflyttat till.
Bröderna står antecknade på rad 7 och 8.


- In 1922 they were transfered to the "non-existent book" and America is mentioned as where they are staying. The brothers are listed in line 7 and 8 -


Troligen emigrerade de någon gång under 1910 till 1920.
Samtidigt har det hittats ett foto föreställande Karl Oscar tillsammans med en kamrat som onekligen rör till det för mig.
Kortet är taget i Sverige och på framsidan står det skrivet "Oscar och Kalle". På baksidan finns anteckningen "År 1909 reste de till Amerika"
Detta ger en hel del frågetecken, om de reste redan 1909, så varför nämns inget förrän 1920? Och vad menar personen som skrivit på baksidan, var det inte Gustaf Arvid och Karl Oscar som emigrerade tillsammans? Var det istället dessa två kamrater som reste i hop?
Jag har förgäves sökt Gustaf Arvid och Karl Oscar i olika emigrantregister, på Ellis Island och i olika Cencus, utan ett enda spår. Unga män utan hustrur och barn är svåra att spåra, har de dessutom så vanliga för- och efternamn som dessa två så är det ännu svårare.
Slutligen vände jag mig till Emigrant institutet i Växjö och hoppades på ett genombrott, då de skulle söka i en mängd register som jag inte hade tillgång till. Men besvikelsen blev stor, då de uppgifter som de återkom med, enbart var de uppgifter som jag redan visste och hade uppgivit i min förfrågan.

Till Amerika kom de i alla fall och Gustaf Arvid har jag fått reda på litegrann om och jag har även så att säja ett "avslut" på honom. Karl Oscars vidare öde däremot, är ett blankt blad. Det finns inga som helst spår efter honom.
Muntliga källor här i Sverige uppger att bröderna ska ha kommit i från varandra efter en tid i Amerika och att Gustaf Arvid ska ha gjort eftersökningar, som dock varit resultlösa. Vidare säjer dessa källor att Karl Oscar ska ha varit med i 1'a Världskriget och omkommit där, men jag ställer mig frågan om inte familjen skulle fått veta om han anmälts saknad eller dödats i strid?


- Most likely they emigrated some time during 1910-1920.
At the same time there have been found a photo of Karl Oscar together with a friend, that mess up things for me.
The photo in taken in Sweden and on the front it's written "Oscar and Kalle" at the back it says "In 1909 they left for America"
This causes some confusion, if they left already in 1909, why is there no remark until 1920? And what does the person who have written at the backside mean, didn't Gustaf Arvid and Karl Oscar emigrate together? Was it the two friends that left together instead?
I have tried invain to find Gustaf Arvid and Karl Oscar in different emigrantrecords, at Ellis Island and in different Cencus, without a trace. Young men without wifes and children are hard to trace, if they also besides that have as common names and surenames as these two that's even harder to find them.
Finally I turned to the Emigrant Institute in Växjö and hoped for a breakthrough, as they were going to search in records that I don't have access to. But there was a great disappointment to find that the information they sent me, I already knew and was the same that I had stated in my application.
Anyway, to America they had come, one way or an other and about Gustaf Arvid I have found some facts and I have so to speach - "an end"
However Karl Oscar's fate is an empty page. There are no trace at all after him.
Verbal sources here in Sweden states that the brothers came apart from each other after some time in America and that Gustaf Arvid searched for him, without any result. There are also sources that say that Karl Oscar fought in WWI and was killed there, but wouldn't his family been told if he was missing or killed in action? -Detta kort togs troligen strax efter de anlänt till Amerika och blev hemsänt till familjen i Sverige. Det är Gustaf Arvid som sitter till höger, de andra två männen är okända.

-This photo is probably taken shortly after arriving to Amerika and was sent home to his family in Sweden. It's Gustaf Arvid sitting to the right, the other two men are unknown -År 1917 gick Amerikas Förenta Stater med i första världskriget och alla vapenföra män mellan 21-31 år var tvungna att registrera sig.
World War I Draft Registration Cards är ett unikt register eftersom, den till skillnad från annat amerikanskt källmaterial, uppger exakt födelsedata på personerna.

Vid min förfrågan hos Emigrantinstitutet, hade det gjorts en sökning på Gustaf Arvid, men de hade inte funnit honom.
Senare gjorde en emigrantforskare med tillgång till dessa register, en sökning åt mig och fann nedanstående "Registration Card" vilken jag finner som högst troligt vara den rätta Gustaf Arvid.


- In 1917 Amerika joined the WWI and every man between 21-31 years of age, who was fit for military service, had to register.
WWI Draft Registration Cards are unique as they in difference from other American material, give exact date of birth on each person.
When I made my inquiry at the Emigrantinstitute, they had made a seach on Gustaf Arvid, without finding him in the records.
Later an emigrant researcher with access to the records, made a search for me and he found this "Registration Card" below, which I find most likely to be the right Gustaf Arvid -


Det framgår av registreringskortet att Gust Carlson är 28 år.
Att han är bosatt på 715 West St i Duluth i Minnesota.
Vidare uppges han vara född den 3 januari 1889 och att han är av utländsk härkomst. Som födelseort står Kalmar, Sverige, samt att han är svensk medborgare.
Han uppgav att han var arbetare men att han vid tillfället saknade anställning. Det framgår också att han är ogift.
Vid punkt 12 frågades det om han hade något yrkande om att få bli befriad från militärtjänst och i så fall på vilka grunder?
Han svarade att han vägrade, av den anledningen att han inte hade kommit till det här landet för att kriga.
Vidare framgår det att han var medel lång, hade en normal kroppsbyggnad, blå ögon och brunt hår.
Handlingen är undertecknad av Gust Carlson och av personen som skötte registreringen samt daterad den 5 juni, Duluth i Minnesota (året var 1917)


- The Registration Card tells that Gust Carlson is 28 years old.
That he is resident at 715 West St in Duluth, Minnesota.
It says that he was born January 3, 1889 and that he's an alien. Kalmar in Sweden is written as birthplace and it says that he is a swedish citizen.
He stated that he was a laborer, but that he was unemployed at the moment. The record also shows that he was single.
At nr 12 he was asked if he claimed exemption from draft and in that case, on what grounds? He answered that he refused to fight, and that he did not come to this country to fight.
Further more the record show that he was medium height and had blue eyes and brown hair.
The document is sign by Gustaf Arvid and by the person that handled the registration and is dated June 5 in Duluth, Minnesota (The year was 1917) -


Gustaf Arvid arbetade som skogshuggare - timmerman i Amerika och detta foto är taget under en matrast.

- Gustaf Arvid worked as a logger in America and this photo is taken during a lunch break -Gustaf Arvid


En bild på Gustaf Arvid när han var äldre.
- Gustaf Arvid when he was older -Jag har många luckor i min släktforskning om Gustaf Arvid och har inte lyckats följa hela hans väg genom livet i Amerika, utan har en hel del lösa trådar.
Gustaf Arvid dog den 31 juli 1979 i Spokane, Washington under sitt 91'a levnadsår. Jag vet genom hans "Certificate of Death" att han blivit amerikansk medborgare och att hans Social Security Number var 518-03-9620 och i SSN Death index fann jag att det blivit utfärdat i Idaho (före 1951). Vilket betyder att han vid någon tidpunkt har varit boende eller i alla fall arbetat där under en period.
Enligt "Certificate of Death" framgår det också att Gustaf Arvid vid sin död var boende på 171 S. Stevens i Spokane.

Jag har fått hjälp av en släktforskare i Amerika som har kontrollerat telefonkatalogerna i Spokane och enligt 1952 års telefonkatalog var Gustaf Arvid bosatt på 1702 W. Main St.

Vidare visar telefonkatalogerna att Gustaf Arvid varit boende på 171 S. Stevens allt sedan 1960 fram till sig död 1979.

Gustaf Arvid avled i en högaktningfull ålder, den direkta dödsorsaken är svår att tyda av dokumentet, men jag kan utläsa att han hade problem med hjärtat de sista åren av sitt liv.
Han avled på Sacred Heart Medical Center i Spokane, i alla fall som jag tolkar det, eftersom det framgår att döden inträffade 5:25 PM. Av hans dödsruna kan man dock tolka det som att han dog i sitt hem.- I have a lot of gaps in my research about Gustaf Arvid, I haven't been able to follow his every step in America, instead there are a lot of loose ends.
Finally Gustaf Arvid died July 31, 1979 in Spokane, Washington, during his 91 year.I know from his "Certificate of Death" that he was an american citizen and that his Social Security Number was 518-03-9620 and in the SSN Death index I found that it had been issued in Idaho (before 1951). This indicates that he at some stage lived or at least worked there.
The "Certificate of Death" also state that Gustaf Arvid lived at 171 S. Stevens in Spokane.

I've recieved some help from a genealogist in America who have checked the telephone books in Spokane and according to 1952 year's phone book Gustaf Arvid was resided at 1702 W. Main St.

The phonebooks also shows that Gustaf Arvid been resides at 171 S. Stevens ever since 1960 until his death in 1979.

Gustaf Arvid passed away at a respectful high age, the immediate cause of death is hard to read out from the document, but I understand that he have had some heart problems the last years of his life.
He died at Sacred Heart Medical Center in Spokane, at 5:25 PM. Although from his obit you can take it as he had died in his home -


Gustaf Arvids "obit" - dödsrunaGustaf Arvid begravdes den 7 augusti 1979 på Riverside Memorial Park i Spokane, Washington.
Smith's Begravningsbyrå hade anlitats att ta hand om begravningen och i augusti 2005 skrev jag ett brev till dem och bad att få ta del av de handlingar som de hade om Gustaf Arvid, i hopp om att de skulle ge mig nya uppgifter. Jag frågade också om hans grav fanns kvar samt om de hade möjlighet att ta en bild på graven åt mig.
I februari 2006, sex månader senare, kom ett brev från dem med de uppgifter som de hade om Gustaf Arvid, samt en handskriven lapp där de uppgav exakt var han är begravd:

Riverside Memorial Park
211 N. Goverment Way
Spokane, WA 99204

Tulip section
space 8, 18N, 18 E.

Vidare skrev de att de inte hade möjlighet att fota graven åt mig men att den alltid kommer att finnas kvar.


- Gustaf Arvid was buried August 7, 1979 at Riverside Memorial Park in Spokane, Washington.
Smith's Funeral home had been entrusted for the funeral arrangements and in August 2005, I wrote them a letter and asked for a copy of the Gustaf Arvid's record, in hope that it would give me some new information. I also asked if his grav was still there and if they could help me to get a photo of it.
In February, six months later, I recieved a letter with the information they had on Gustaf Arvid and also a handwritten note with the exact location for his grave:

Riverside Memorial Park
211 N. Goverment Way
Spokane, WA 99204

Tulip section
space 8, 18N, 18 E.

They also wrote that they were unable to take a picture but that his grave will always be there -Under Sommaren 2005 var min släktforskarvän Glenn Gidlof i Spokane och tog bilder på Gustaf Arvids gravplats.
Se bilderna här »
Jag hoppas att jag en dag kommer att fylla luckorna i Gustaf Arvids liv samt få reda på brodern Karl Oscars öde.
All hjälp och alla tips om hur man kan få reda på mer emottages tacksamt.

Hälsningar
Tina


During summer 2005 was my genealogyfriend Glenn Gidlof in Spokanke and took pictures of Gustaf Arvid's gravesite. See the pictures here »
I hope that I'll someday will fill the gaps in Gustaf Arvid's life and that I will find out about Karl Oscar's faith.
All help and any suggestions on how to find out more would be appreciated.

Sincerely
TinaTill Gustaf

Se Gustafs begravningsplats i Spokane